ઘરે બેસી મલાતજની મેલડી મા ના દર્શન કરો.

                                                                                મલાતજની મેલડી મા ના આશિર્વાદ સદૈવ આપણા પર રહે.

                                                                                   “સાચવવા 🙌🏻 વાળી બેઠી છે. “મલાતજ ધામ 🕌”

                                                                                                                  જય મેલડી મા.

 

Exit mobile version